جعبه سیاه لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران باز شد

جعبه سیاه لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران باز شد

 وقتی اعداد و ارقام بخش منابع لایحه بودجه ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران را که زاکانی روی میز چمران گذاشت مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند رعایت اصل تخمینی بودن درآمدها در تدوین بودجه را با چالش بیش و کم نوشتن های درآمدهای سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران به ویژه درآمدهای حاصل از شهر فروشی،تخلف فروشی، ضابطه فروشی بیش از پیش آشکار می کنند،اصلی که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداریها ابلاغی وزارت کشور نیز بر رعایت آن تاکید شده بود و ظاهرا تهیه کنندگان لایحه بودجه در شهرداری تهران تمایلی به اجرای آن نداشته اند.

 بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به لزوم رعایت اصل تخمینی بودن درآمدها با رعایت بخشنامه بودجه ابلاغی وزارت کشور به خبرنگار اکو ایران گفت: درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، بیش از هر چیز جنبه تخمینی دارد و این تخمین در چارچوب فنی و اجرایی که در بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها از سوی وزارت کشور ابلاغ می شود باید انجام شود.از طرف دیگر پیش بینی به هر میزان مانع وصول درآمدهای بیشتری از منابع مربوط نیست و شهرداری در وصول درآمد بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در بودجه – به شرط آنکه به موجب قانون وصول شوند- مانعی ندارد و بر همین اساس بیش برآوردی یا کم برآوردی درآمدها در لایحه بودجه شهرداری باید توسط شورای شهر در مرحله بررسی و تصویب بودجه تعدیل شود تا یک بودجه واقعی برای اجراء به شهرداری ابلاغ شود. بر همین اساس وزارت کشور در جزء ۲ بند ب ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداریها ؛ تاکید داشته است که پیش بینی افزایش یاکاهش درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری باید متناسب با میانگین رشد درآمدها در پنج سال گذشته و عملکردواقعی بودجه به شرح گزارشهای تفریغ بودجه وسایر عوامل مؤثر ازجمله قانون درآمدپایدارو هزینه شهرداریها با ذکر دلایل توجیهی به پیوست لایحه پیشنهادی بودجه انجام شود، موضوعی که تهیه کنندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران به رعایت آن چندان توجه نکرده اند و در برآوردهای اعدادو ارقام بودجه بعضا حتی به روند میانگین طی شده از ابتدای دوره ششم نیز پایبند نمانده اند و هیچ مستندی در برگیرنده دلایل توجیهی پیشنهاد این درآمدها به پیوست لایحه در اختیار شورا قرار نگرفته یا برای آگاهی شهروندان منتشر نشده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به کم نوشتن درآمد ناشی از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به اکو ایران گفت: رقم پیش بینی شده برای درآمد ناشی از عوارض بر کالا و خدمات ( ۹۰ % بند الف ماده ۳۹قانون مالیات بر ارزش افزوده) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری برابر با ۲۰ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است و تهیه کنندگان لایحه در سال آینده برآورد افزایش ۵۳ درصدی درآمد ۱۳هزار و ۶۸۶ میلیارد تومانی امسال را در ذهن می پرورانده اند و در هنگام نوشتن لایحه حواسشان نبوده که تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ از محل این درآمد رقمی بالغ بر ۱۲هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان درآمد کسب کند و بدون توجه به این موضوع برای سال آینده پیش بینی وصول ۲۰ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان درآمد ازعوارض برکالا و خدمات ( ۹۰ % بند الف ماده ۳۹قانون مالیات بر ارزش افزوده) در لایحه سال ۱۴۰۳ ارائه کرده اند،پیشنهادی که با کم برآوردی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی نسبت به آنچه شهرداری در سال ۱۴۰۳ میتواند درآمد داشته باشد تنظیم شده است! برآورد رقم ۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومانی برای درآمد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در متمم بودجه سال ۱۴۰۲ نیز توسط همین تدوین کنندگان بودجه یک ماه پیش از ارائه این لایحه نیز گواه غیر قابل انکاری بر کم برآوردی این منبع درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران است!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به برآورد عدد صفر برای درآمد حاصل از مازاد تراکم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران در ادامه افزود: فارغ از مسائل مختلفی همچون غیر واقعی بودن و سیاسی بودن این صفر و نقش فرمول جدید محاسبه عوارض زیر بنا در فراهم کردن امکان درج این عدد صفر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس اعداد و عملکرد مدیریت شهری دوره ششم از ابتدای فعالیت تا کنون باید بگویم در برآورد این عدد صفر نیز آقایان کم برآوردی کرده اند، زیرا بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداریها و نه ادعاهای گوش فلک کر کن و خنده دار زاکانی درباره تراکم نفروختن شهرداری،حداقل شهرداری در سال ۱۴۰۳ حتی با لحاظ این فرمول جدید عملکرد ریالی ۱۵ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومانی در کسب درآمد از مازاد تراکم خواهد داشت، تهیه کنندگان لایحه بودجه آنقدر گوششان به حرف های زاکانی بوده و تلاش داشته اند حرف او را روی کاغذ پیاده کنند که یادشان رفته بود در سال ۱۴۰۲ با همین فرمول جدید که تراکم را به عنوان زیر بنا محاسبه می کند تا پایان آذرماه توانسته بودند ۴ هزار و ۵۶ میلیارد تومان درآمد کسب کنند و با لحاظ عملکرد ۲۵ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی شهرداری از مازاد تراکم در دوره ششم با سیاستگذاری چمران و راهبری زاکانی،نوشتن درآمد صفر برای مازاد تراکم کم برآوردی است و در سال ۱۴۰۳ شهرداری از این محل حداقل ۱۵ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد، درآمدی که حتی اگر برای پنهان کردنش در ذیل عوارض زیربنا استفاده شود باز هم تغییری در ماهیت آن ایجاد نخواهد کرد!

شیخ رودی کم نوشتن های درآمدهای ناشی از تخلف فروشی،شهر فروشی و ضابطه فروشی در حوزه شهرسازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بسیار آشکار توصیف کرد و در ادامه افزود: تدوین کنندگان بودجه در سال ۱۴۰۳ یک رژیم مالی با پرهیز از شهر فروشی،تخلف فروشی و ضابطه فروشی را روی کاغذ برای شهرداری تهران نوشته اند که هر آدم عاقلی آن را خنده دار و آرزوهای تهیه کنندگان و دور از واقعیت های مالیه شهری خو گرفته به درآمدهای ناشی از تخلف فروشی و ضابطه فروشی می داند. بر همین اساس برای درآمد عوارض بالکن و پیش آمدگی درآمد صفر پیش بینی شده و تهیه کنندگان لایحه بودجه چشمشان را بر ۱۷۹ میلیارد تومان درآمدی که از ابتدای دوره ششم تا پایان آذر ۱۴۰۲ از محل این عوارض کسب کرده بودند بسته اند! علاوه بر این تهیه کنندگان بودجه در پیش بینی درآمد عوارض قطع درختان هم چشمشان را به عملکرد واقعی شهرداری تهران بسته اند و برای سال ۱۴۰۳ رقم درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی از قطع درختان را پیش بینی کرده اند،یعنی همان رقمی که در متمم بودجه سال ۱۴۰۲ را به شورای شهر پیشنهاد کردند را بدون هیچ افزایشی در بودجه سال ۱۴۰۳ تکرار کرده اند! این در حالی رخ داده است که شهرداری تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ از قطع درختان در شهر۵۱۰ میلیاردتومان درآمد کسب کرده است، با این وجود در سال ۱۴۰۳ درآمد از قطع درختان قرار است در حد رقمی که در متمم بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده بود ثابت بماند که این رقم نسبت به عملکرد واقعی شهرداری با کم نوشتن ۵۰۰ میلیارد تومانی نسبت به واقعیت های موجود در شهر برآورد و در بودجه گنجانده شده است. البته رویه کم نوشتن در برآورد درآمدهای ناشی از تغییر کاربری و تعیین کاربری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری نیز مثل بقیه آیتم های درآمدی ناشی از تخلف فروشی،شهر فروشی و ضابطه فروشی در حوزه شهرسازی تداوم داشته است و ما شاهد آن هستیم که برای تعیین کاربری عرصه در سال ۱۴۰۳ رقم ۲ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان درآمد پیشنهاد شده است.این پیشنهاد در حالی روی میز شورای شهر گذاشته شده است که تهیه کنندگان بودجه حواسشان نبوده است از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ از محل تعیین کاربری درآمدی بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان توسط خزانه شهرداری وصول شده ، همچنین تهیه کنندگان لایحه بودجه در حالی برای سال آینده درآمد ۵۰۴ میلیارد تومانی از محل تغییر کاربری را پیشنهاد کرده اند که از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه بابت تغییر کاربری رقم۱۱ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان درآمد از مودیان وصول کرده اند! به هر حال کم نوشتن درآمدهای ناشی از تخلف فروشی،شهر فروشی و ضابطه فروشی یکی از ویژگی های غیر قابل انکار بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران است! کم نوشتن هایی که نمی توان گفت نتیجه بی دقتی تهیه کنندگان لایحه است و انطباق آن با برخی وعده ها و اظهارات زاکانی نشان گر آن است که این کم نوشتن ها با نیت و هدف خاصی انجام شده است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه کم نوشتن های لایحه بودجه سال۱۴۰۳ شهرداری تهران را محدود به درآمدهای شهرسازی ندانست و در ادامه با اشاره به درآمد مراکز فرهنگی افزود: درآمد حاصل از برج میلاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری صفر برآورد شده ، موضوعی که نه تنها مطابق واقعیت نیست بلکه حتی با آنچه شهرداری در لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده بود در تعارض است! یعنی شهرداری پیشنهادش در لایحه متمم بودجه ای که کمتر از بیست روز قبل از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به شورا ارائه شده بود را برای سال ۱۴۰۳ قبول ندارد و رقم پیشنهادی ۱۱۰ میلیارد تومانی درآمد حاصل از برج میلاد در سال ۱۴۰۲ را برای سال آینده صفر پیش بینی می کند! موضوعی که احتمالا پشت پرده هایی دارد و شهرداری برای درآمد برج میلاد در سال آینده خرج هایی پنهان و دور از چشم شورای شهر پیش بینی کرده است که قرار است در قالب درآمد،هزینه بدون درج اعداد در بودجه شهرداری از محل درآمدهای برج میلاد در چارچوب بودجه شرکتی این شرکت تابعه شهرداری تامین مالی و هزینه شود.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران تداوم با اشاره به تداوم کم نوشتن رقم درآمد حاصل از تبلیغات در بودجه سال آینده شهرداری گفت: درآمد حاصل از تبلیغات نیز از کم نوشتن در امان نمانده است و تهیه کنندگان بودجه سال ۱۴۰۳ با تکرار رقم ۱ هزار و ۵۰ میلیارد تومان درآمد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ این منبع درآمدی را نیز مشمول کم نوشتن خود کرده اند، البته نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آنقدر حواس پرت بوده اند که یادشان نبوده است در لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ که کمتر از یک ماه پیش به شورای شهر ارائه شد رقم درآمد حاصل از تبلیغات در سال ۱۴۰۲ را با افزایش به رقم ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده بودند! حالا اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نظرشان تغییر کرده و برای سال آینده می خواهند درآمدشان از آنچه در متمم بودجه پیش بینی کرده بودند کمتر باشد!

شیخ رودی با اشاره به الزامات ذکر شده در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداریها که از سوی وزارت کشور برای اجراء به شهرداریها ابلاغ شده است به خبرنگار اکو ایران گفت:اگر ارقام پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران بر مبنای الزامات ذکر شده در جزء ۲ بند ب ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداریها که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده مورد ارزیابی قرار گیرند ما شاهد آن هستیم که در پیشنهاد ارقام مربوط به درآمدهای « عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه»،«عوارض بلیط»،«ارزش افزوده طرح های توسعه شهری»،«عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی»،«عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک»و نیز« وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی» علاوه بر آنچه پیشتربه آن اشاره کردم ما شاهد کم نوشتن درآمد شهرداری در سال ۱۴۰۳ هستیم، البته تهیه کنندگان و نویسندگان لایحه بودجه بخش عمده این کم نوشتن ها را در بیش تر نوشتن درآمد حاصل از  عوارض زیر بنای مسکونی و غیر مسکونی، بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری و… جبران کرده اند.این روند نشان دهنده آن است که در کنار بیش نوشتن های ناشی از خوش بینی و اتکا به مرز شکنی برای تحقق بودجه ما شاهد کم نوشتن های متاثر از انگیزه های سیاسی در لاپوشانی تامین مالی شهرداری از طریق اتکاء بر شهر فروشی، تخلف فروشی و ضابطه فروشی هستیم، البته در این میان بخشی از کم نوشتن های ناشیانه نیز در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران رخ داده که نشان می دهد بی دقتی تهیه کنندگان بودجه در حدی بوده است که حتی حواسشان به آنچه در لایحه متمم بودجه سال ۱۴۲ تهیه و به شورا ارائه کردند نبوده است،بی دقتی و کم حواسی که خروجیش در جلسه ارائه لایحه بودجه غلط و غلوط خواندن اعداد بودجه توسط زاکانی شده است.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
https://akhbartimes.ir/sitemap_index.xml