علت مرگ ۲۰ هزار تهرانی در یک سال اعلام شد

هوای ناسالم دیگر محدود به پاییز و زمستان نیست. اگر در زمستان آلاینده های ۲.۵ میکرونی هوا را ناسالم و بحرانی می کرد. در تابستان، ازن هوای پایتخت را غیر قابل تنفس می کند.
در پژوهشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، پویایی آلودگی هوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بیان شد: بررسی وضعیت کشورهای مختلف از نظر آلودگی هوای ذرات معلق نشان می دهد که ایران در سال ۲۰۲۲ با غلظت ۳۲.۵ میکروگرم در مترمربع بیش از ۳۲.۵ میکروگرم بر متر از دستورالعمل سازمان بهداشت، در رتبه بیست و یکم آلوده ترین کشور جهان قرار گرفته است. برابر استاندارد ملی ایران

Annotation 2023-07-21 144711

مقایسه نتایج مربوطه برای  سالهای مختلف بیانگر سیر صعودی آلاینده ۲.۵PM در کشور طی پنج سال اخیر است .با توجه به نتایج  گزارشهای  کمی سازی منتشر شده ازسوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی  سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  به ترتیب  به طور میانگین ۱۳,۳۲۱ ، ۱۱,۰۹۳ ، ۱۰,۲۳۵ ، ۹,۹۰۵ ، ۱۱,۱۲۹ و ۲۰,۸۳۷ نفر مرگ کل (همه علل) منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق ۲.۵PM در ۲۷ شهر کشور با جمعیت تقریبی ۳۵ میلیون نفر است.

Annotation 2023-07-21 144807

علاوه بر خسارات فوق، آلودگی  هوا پیامدهای منفی دیگری را در  بخشهای مختلف کشور نظیر تعطیلی مدارس ،ادارات و کسب و کارها، مهاجرت نخبگان، کاهش کیفیت زندگی و خسارت به مردم از منظر سلامت روحی و روانی را به همراه داشته است.

Annotation 2023-07-21 151432

آخرین قانون جامع در حوزه  آلودگی هوا، قانون هوای پاک است که در سال ۹۶ در مجلس تصویب شد . به طور خلاصه از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف ،۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است .بنابراین بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است.

361

دراین پژوهش همچنین به روند آلودگی هوا در پایتخت هم اشاره شده و آمده است : روند تعداد روزهای آلوده  در شــهر تهران نشان می دهد  با وجود نوسانات در کیفیت هوا، تا سال ۹۷ وضعیت آلودگی هوای شهر تهران رو به بهبود قرار داشته اما روند فوق طی سالیان اخیر متوقف شده  است؛  چنانکه در سال ۱۴۰۱ رشد محسوسی در تعداد روزهای آلوده در فصل گرم( ۷۹ روز) رخ داده است .

با دقت در اطلاعات، مشاهده  می شود که سال ۹۷  به طور معنی داری کیفیت هوای بهتری را نشان می دهد  به گونه ای که تعداد روزهای آلوده در این سال صرفا ۵۹ روز بوده که این موضوع را می توان به آمار بارش باران بیشتر در این دوره نسبت داد  .

طی دهه ها خیر عامل اصلی آلودگی در شهر تهران به آلاینده ۲.۵PM نسبت داده  می شد، ولی ا ز سال  ۹۶ شرایط تغییر کرده و آلاینده ازن به یکی از عوامل آلودگی هوای شهر تهران در فصل گرم تبدیل شده  است؛  به گونه ای که در فصل گرم سال ۱۴۰۱ بیش ا ز ۵۰٪ روزهای آلوده شهر تهران به این آلاینده نسبت داده شده  است. همچنین بایستی اشاره کرد که  به جز سال ۱۴۰۱ تعداد روزهای آلوده در فصل سرد  به طور محسوسی بیشتراز فصل گرم بوده ا ست .  تعداد روزهای ناسالم در شهر تهران در سال ۱۴۰۱، ۳۴ روز بوده است که  به طور محسوسی بیشتر از سالیان گذشته است . همان گونه که پیش از این ذکر شد در سال  ۹۷ به طور معنی داری تهران هوای  مطلوب تری را تجربه کرد  به گونه ای که هیچ روز ناسالمی در این سال ثبت نشد که علت اصلی این موضوع را شاید بتوان آمار بارش بیشتر در این سال دانست    .

36

در بازه سال های  ۹۵ تا ۱۴۰۰ شاخص روزانه آلودگی  هوا در هیچ روزی فراتر از ۲۰۰ ثبت نشده ، با این وجود در سال ۱۴۰۱شهر تهران دو روز بسیار ناسالم را تجربه کرد .  هرچند طی سالیان اخیر شــاخص روزانه آلودگی  هوا در هیچ روزی فراتر از ۳۰۰ را ثبت نکرده ، در سال ۱۴۰۱ شــهر تهران دو روز خطرناک را تجربه کرده است. آلاینده اصلی در این دو روز آلاینده ۱۰PM بوده است.این پدیده در سال گذشته در بسیاری از مناطق کشــور رخ داد که علت آن را به کانون های گردوغبار با منشأ خارجی نسبت  می دهند .

21

پیامدهای آلودگی هوا بر سلامت انسانی  ابتلا به  بیماریهای حاد و مزمن و مرگ در ارتباط است.در گزارشی که وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ســال ۱۴۰۰ تهیه کرده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق ۲.۵PM در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور طی سال ۱۴۰۰، ۲۰۸۳۷ نفر است.

نتایج نشان می دهد، در ســال ۱۴۰ به طور میانگین جزء مرگ کل منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۵۹/۱۲ درصد است.  براساس این گزارش تعداد مرگ ومیر کل (همه علل) در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال منتسب به آلاینده ۲.۵PM طی ســال ۱۴۰۰ در شهر تهران به طور میانگین ۶۳۹۸نفر با حد پایین و بالا به ترتیب برابر ۴۲۸۳و ۸۲۷۴ نفر است.

کل هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از همه علل منتسب به ۲.۵PM در کشور طی ســال ۱۴۰۰ برابر ۳/۱۱ میلیارد دلار برآورد شده  است .مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشــی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شــهر تهران به طور میانگین برابر با ۶۷/۳۴۰۰ میلیون دلار ( سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار) است.

نکته کلیدی این میزان خسارت بالا، آن است که  در صورتیکه این مبلغ  به جای  هزینه کرد برای درمان و خســارت های وارده، در جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها استفاده شــود، علاوه بر کنترل پیامدهای مرگ و بیماری منتسب، به بهبود کیفیت زندگی  به شکل پایدار و اصولی منجرخواهد شد.با توجه به نتایج گزارش های کمی سازی منتشر شده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در  ســالهای ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به طور میانگین ۱۳۳۲۱، ۱۱۰۹۳، ۱۰۲۳۵،۹۹۰۵، ۱۱۱۲۹ و ۲۰۸۳۷نفر مرگ کل (همه علل) منتسب به مواجهه  طولانی مدت با ذرات معلق ۲.۵PM در ۲۷ شهر کشور با جمعیت تقریبی ۳۵ میلیون نفر است. با توجه به کاهش غلظت ذرات معلق طی  سالهای۹۵ تا ۹۸ تعداد  مرگهای منتسب نیز کاهش یافته است.اما این روند در سال  ۹۹ متوقف و افزایشی شده  است.

تعداد مرگ کل (همه علل) منتســب به مواجهه    طولانی مدت با ذرات معلق ۲.۵PM  در سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است.دیگر پیامدهای آلودگی هواعمده تأثیر منفی و خسارات ناشی از آلودگی  هوا، بر سلامت و به دلیل  مرگ ومیرها و  بیماریهای منتسب به آلودگی است؛ اما آثار منفی دیگری  ازجمله موارد زیر نیز از تأثیر و تبعات منفی این پدیده است:تعطیلی مدارس، ادارات، کسب وکارها و صنایع،کاهش اعتماد به دولت و نظام،افسردگی و کاهش تحرکات و پویایی جامعه،مهاجرت نخبگان،کاهش کیفیت زندگی،خسارت به مردم از منظر سلامت روحی و روانی.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
https://akhbartimes.ir/sitemap_index.xml