نحوه پرداخت حقوق کارکنان انتقالی سال ۱۴۰۲ مشخص شد

دستورالعمل جابجایی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ و نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین منتقل شده ابلاغ شد.

به گزارش اخبارتایمز، در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با استناد به بند ۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی بودجه، دستورالعمل جابجایی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

۱- در سال ۱۴۰۲ هیچگونه ابلاغ اعتباری برای انتقال حقوق و مزایای کارکنان انتقالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام نمی شود.

۲- پس از تصویب جابجایی کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد موظف است نسبت به صدور حکم انتخاب شغل برای کارکنان منتقل شده اقدام نماید. در صورت جابجایی کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی کشوری/ استانی مبدأ موظف است حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس آخرین احکام استخدامی صادره از دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت کند.

پرداخت مزایای غیر مستمر اعم از اضافه کار رفاهی و سایر پرداختی های پرسنلی از تاریخ انتقال به عهده دستگاه اجرایی مقصد کشوری استان می باشد. بدیهی است تفاوت حکم استخدامی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین تصمیم استخدام وی در دستگاه اجرایی مبدا، کاهش یا افزایش و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مبدأ مقصد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیش‌بینی می‌شود. تبصره- دستگاه اجرایی مقصد موظف است هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی یا تغییر در آیین نامه استخدامی کارکنان منتقل شده را به دستگاه اجرایی مبدأ اطلاع دهد.

نحوه پرداخت حقوق کارکنان انتقالی سال 1402 مشخص شد

۴- در صورت جابه‌جایی کارکنان پیمانی از طریق خاتمه قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل تساوی فرصت‌ها و شرایط موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای مستمر و سایر مزایای غیر مستمر از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از تاریخ پایان واگذاری دستگاه‌های اجرایی است. فرعی).

۵- هرگونه جذب نیرو به عنوان جایگزین نیروهای انتقالی صرفاً با رعایت مواد (۶) و (۱۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ شماره ۴۲۰۰۹ ت ۶۱۲۶۶ ه مورخ ۳/۱۰/۱۳۰۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط پس از پیشنهاد کارگروه و سازمان اداری و استخدامی مشترک کشور و تصویب کارگروه مشترک استخدامی کشور امکان پذیر است.

۶- ارائه مدارک ذیل جهت بررسی درخواست انتقال حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ – مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه اجرایی مبدا و مقصد الزامی است.

– آخرین حکم استخدامی فرد در دستگاه اجرایی مبدا و حکم استخدامی صادره در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان رسمی و پیمانی – آخرین قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مبدأ و قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان پیمانی.

– فرم های تکمیل و تایید شده شماره (۱) و (۲) پیوست این دستورالعمل

– آخرین بارنامه دریافتی از دستگاه اجرایی مبدأ و اولین بارنامه صادره از دستگاه اجرایی مقصد.

۷- سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است بر اساس مستندات مندرج در بند (۶) نسبت به پیش بینی کاهش حقوق و مزایای کارکنان پیمانی و پیمانی انتقالی رسمی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مبدا و افزایش تا مقصد پیش بینی کند.

۸- حقوق و کسورات کارکنان رسمی بر اساس آخرین حکم استخدامی سازمان مبدا و سایر پرداختی های پرسنلی آنان به میزان برآورد شده ۱۴۰۲ اعتبار سازمان مبدا طبق بند ۱۰ این دستورالعمل می باشد.

۱۰- به منظور بررسی درخواست های ارسالی مبنی بر جابجایی حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به شرح زیر اقدام شود.

نحوه پرداخت حقوق کارکنان انتقالی سال 1402 مشخص شد

الف- جابجایی بین دستگاه های اجرایی استانی

الف – (۱) تکمیل و تایید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی استان مبدا نسخه کاغذی)

الف (۲) ارسال فرمهای تکمیل شده (نسخه کاغذی) جهت تایید به دستگاه اجرایی استان مقصد

الف – (۳) ارسال فرمهای تکمیل شده (نسخه کاغذی) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای مبدا و مقصد جهت تایید.

الف – (۴) ارسال فرم‌های نهایی کاغذی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبدا به منظور ورود اطلاعات و بارگذاری فرم‌ها و مدارک مندرج در بند ۶ در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند جابه‌جایی تبصره: در صورت جابه‌جایی کارکنان بین دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استان در یک استان، نیازی به ارسال فرم و مصوبه مدیریت مربوطه نیست.

ب- انتقال از دستگاه اجرایی استانی به دستگاه اجرایی کشوری

ب (۱) تکمیل و تایید فرم شماره (۱) و (۲) توسط واحد استانی دستگاه اجرایی مبدا نسخه کاغذی.

ب (۲) ارسال فرمهای تکمیل شده (کاغذی) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدا

ب (۲) ارسال فرمهای تکمیل شده نسخه کاغذی به دستگاه اجرایی کشور مقصد جهت تایید

ب (۳) ارسال فرم های نهایی تکمیل شده (نسخه کاغذی) توسط دستگاه اجرایی کشور مقصد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدا جهت ورود اطلاعات و بارگذاری فرم ها و مدارک مندرج در بند ۶ در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند واگذاری.

ج- انتقال از دستگاه اجرایی کشوری به دستگاه اجرایی استانی

ج-۱) تکمیل و تایید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی کشور مبدأ (نسخه کاغذی)

ج-۲) ارسال فرم های تکمیل شده (نسخه کاغذی) به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد جهت تایید.

ج۳)- فرم های تکمیل شده را به صورت کاغذی جهت تایید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد ارسال نمایید

ج (۴)- ارسال فرم های نهایی نسخه کاغذی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به دستگاه اجرایی کشور مبدأ جهت بارگذاری فرم ها و مدارک مندرج در بند ۶ در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند واگذاری.

د – جابجایی بین دستگاه های اجرایی کشوری

د (۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی کشور مبدأ (نسخه کاغذی)

د – (۲) ارسال فرمهای تکمیل شده نسخه کاغذی به دستگاه اجرایی کشور مقصد جهت تایید

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
https://akhbartimes.ir/sitemap_index.xml